ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Αναλαμβάνουμε την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για οικοδομικές εργασίες, ανακαινίσης επισκευές, αντικαταστάσεις στεγών και άλλων εργασιών για να τις διεκπεραιώσετε με πλήρη νομιμότητα.

Σκαρίφημα: Αναλαμβάνουμε την λεπτομερή αποτύπωση με αυτοψία στον χώρο σας με σκοπό των ακριβή σχεδιασμό αρχιτεκτονικών σχεδίων και τον προϋπολογισμό των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν.

Η άδεια μικρής κλίμακας είναι μια μορφή οικοδομικής άδειας, που αφορά όμως μικρού εύρους οικοδομικές εργασίες, με προϋπολογισμό έργου έως 25.000 ευρώ.
Ο νέος νόμος φέρνει αλλαγές στην έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
Οι αιτήσεις για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας υποβάλλονται ηλεκτρονικά με ευθύνη του υποβάλλοντος μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων.
Το έντυπο της έγκρισης με το σχετικό αριθμό δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών.
Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί Α.Μ.Κ. και κατά την εκτέλεση εργασιών γίνει κάποια καταγγελία π.χ. για θόρυβο από εργασίες κατασκευής, ο ιδιοκτήτης θα βρεθεί αντιμέτωπος με υψηλά πολεοδομικά πρόστιμα καθώς και άλλες ασφαλιστικές και διοικητικές κυρώσεις.

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Για πιο μικρές εργασίες δεν χρειάζεται άδεια δόμησης αλλά η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Η διαδικασία είναι πιο απλή και γρήγορη αφού απαιτούνται λιγότερα δικαιολογητικά και εγκρίσεις. Όταν η κατασκευή βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου απαιτείται συναίνεση συνιδιοκτητών. Σε ειδικές περιπτώσεις χρειάζονται εγκρίσεις άλλων φορέων π.χ. έγκριση υπουργείου Γεωργίας για Αγροτική αποθήκη. Εργασίες που επιτρέπονται με άδεια Μικρής Κλίμακας:
α. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
β. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως εκάστοτε ορίζονται.
γ. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 24/ 31.5.1985 (Δ΄ 270),εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
δ. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της περιφέρειας.
ε. Γεωτεχνικές έρευνες
στ. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών
ζ. Κατασκευή ανελκυστήρα.
η. Κοπή δένδρων.
θ. Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
ι. Τοποθέτηση ικριωμάτων.
ια. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.
ιβ. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων.
ιγ. Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων.
ιδ. Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.
ιε. Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων.
ιστ. Κατασκευή πέργκολας .
ιζ. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας.
ιη. Τοποθέτηση κεραιών.
ιθ. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
κ. Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων.
κα. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης.
κβ. Συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.
κγ. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές.
κδ. Η κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα.
κε. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών.
κζ. Αντικατάσταση στέγης.