Η διαδικασία αυτή γίνεται με ευθύνη του Δικαιούχου.

Οι αιτήσεις υπάγονται στη βάση άμεσης αξιολόγησης, ήτοι αυτοτελούς αξιολόγησης της κάθε αίτησης στη βάση της αρχή της χρονικής προτεραιότητας (first in – first out), τους διαθέσιμους πόρους και το χρόνο ολοκλήρωσης του αιτήματος για λήψη δανείου.

Για την αποδοχή και υπαγωγή των αιτήσεων γίνονται αυτοματοποιημένοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι μέσω της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων και διασταυρώνονται με τα υποβαλλόμενα στοιχεία κατάταξης σε κατηγορία Ωφελούμενου και έλεγχο τυπικής (αριθμητικής) πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Ο δικαιούχος καταρτίζει πίνακες κατάταξης αιτήσεων, στη βάση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω ελέγχων, τις εγκρίσεις δανείων από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και της αρχή της χρονικής προτεραιότητας υποβολής της αίτησης,.

Επισημαίνεται ότι ο Δικαιούχος, βάσει των δικαιολογητικών που προσκομίζονται, θα πραγματοποιήσει μετέπειτα (πριν την καταβολή των ωφελημάτων) τους απαραίτητους διοικητικούς ελέγχους για τη διαπίστωση, σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος.

Εάν από τους ελέγχους που θα διενεργηθούν διαπιστωθεί αναντιστοιχία των στοιχείων των δικαιολογητικών με την απόφαση υπαγωγής και τους όρους του προγράμματος, θα γίνεται ανάκληση της απόφασης υπαγωγής από το Δικαιούχο και θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις.

Στο πλαίσιο των ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν, είναι πιθανό να ζητηθούν διευκρινήσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομιστεί, καθώς και πρόσθετα δικαιολογητικά που θα έχουν διευκρινιστικό χαρακτήρα.
Σε κάθε περίπτωση η προσκόμιση δικαιολογητικού για την κάλυψη των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα, δεν δύναται να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

 

ΔEITE AKOMA

 

Καλύπτουμε Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Σερρών, Ν. Κιλκίς, , Ν. Δράμας, Ν. Καβάλας, Ν. Χαλκιδικής

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος ΕΔΩ ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί μας