ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010: «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», ορίζεται ότι, σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο είναι υποχρεωμένοι να έχουν τεχνικό ασφαλείας.

Υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και η αποστολή του είναι:

Ειδικότερα:

Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη. Αυτές οι υποδείξεις καταχωρούνται σε συγκεκριμένο ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, που σελιδομετρείται. Αυτό το βιβλίο υπόκειται στον έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας και ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνεται για αυτές τις υποδείξεις ενυπογράφως.

Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν γιατρό εργασίας;

Πρέπει να έχουν γιατρό εργασίας όσες επιχειρήσεις απασχολούν από 50 εργαζόμενους και πάνω ή όσες έχουν έστω και έναν εργαζόμενο εφόσον οι εργασίες τους είναι σχετικές με μόλυβδο, αμίαντο, βιολογικούς παράγοντες (Π.Δ.94/1987, Π.Δ.70α/1988, Π.Δ.186/1995).

Τεχνικός ασφαλείας: Ετήσιες ώρες που πρέπει να απασχολεί μια επιχείρηση

Βάση το Π.Δ.294/1988 (άρθρο 3), οι ετήσιες ώρες που είναι υποχρεωμένοι οι εργοδότες να προσλαμβάνουν τεχνικό ασφαλείας βγαίνει από το πολλαπλασιασμό του αριθμού των εργαζομένων με συντελεστές που καθορίζονται από το Π.Δ.294/1988 (άρθρο 3).Η κατανομή των ωρών ανά μήνα προκύπτει έπειτα από συμφωνία του εργοδότη και της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, καθορίζεται το ελάχιστο των ωρών απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας. Αυτές οι ώρες διαμορφώνονται ως εξής:

• 25 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν μέχρι 20 άτομα,
• 50 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν από 21-50 άτομα και
• 75 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν άνω των 50

Τεχνικός ασφαλείας αμοιβή

Λόγω του ότι έχουν καταργηθεί οι ελάχιστες αμοιβές στους τεχνικούς ασφαλείας, κάθε επαγγελματίας ορίζει τη δική του αμοιβή. Για να υπολογισθεί ο συνολικός αριθμός ωρών του τεχνικού ασφαλείας θα ληφθεί υπόψη το απασχολούμενο προσωπικό και την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποία ανήκει η επιχείρηση.

Κατηγορίες επικινδυνότητας των επιχειρήσεων

Στην κατηγορία Α ανήκουν οι επιχειρήσεις με υψηλή επικινδυνότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που έχουν ως επιχειρησιακό πεδίο τα εξής:

• Ορυχεία
• Μεταλλεία
• Λατομεία
• Υφαντικές βιομηχανίες(βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια)
• Χημικές βιομηχανίες
• Βιομηχανίες γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων εκρηκτικών, πυροτεχνημάτων
• Επεξεργασία πετρελαίου
• Εμφιάλωση υγραερίου
• Κατασκευή αμιάντου
• Πρώτη κατεργασία σιδήρου
• Κατασκευή τελικών προϊόντων μετάλλου (εργαλεία, σωλήνες)
• Ναυπηγία
• Ηλεκτρισμός, φωταέριο
Στην κατηγορία Β ανήκουν οι επιχειρήσεις με μέση επικινδυνότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που έχουν ως επιχειρησιακό πεδίο τα εξής:
• Βιομηχανίες δέρματος
• Λοιπές Υφαντικές βιομηχανίες
• Βιομηχανίες ελαστικών, κεριών, καλλυντικών, φαρμακευτικών προϊόντων, φωτογραφικού υλικού κτλ
• Υποπροϊόντων πετρελαίου
• Βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα
• Τσιμεντοβιομηχανίες
• Κατασκευή τελικών προϊόντων μετάλλου (εργαλεία, σωλήνες)
• Βιομηχ. Τροφίμων & ποτών
• Καπνοβιομηχανίες
• Βιομ. Ξύλου, χάρτου & επίπλων
• Δασοπονία, εκμ/ση δασών
• Θήρα, αλιεία,αλυκές
• Μεταφορές υγρών καυσίμων
• Μεταφορές από συνεργεία συντήρησης γραμμών
• Αποθηκεύσεις με ψύξη

Στην κατηγορία Γ ανήκουν οι επιχειρήσεις με μέση επικινδυνότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που έχουν ως επιχειρησιακό πεδίο τα εξής:

• Γεωργία
• Κτηνοτροφία
• Εμπόριο
• Μεσίτες και αντιπρόσωποι
• Εστίαση
• Ξενοδοχεία
• Μεταφορές
• Αποθηκεύσεις
• Επικοινωνίες
• Τράπεζες
• Ασφάλειες
• Εκπαίδευση
• Ενοικιάσεις
• Ιατρικά
• Υπηρεσίες

Η πρόληψη των ατυχημάτων, η οργάνωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και η πρόταση ασφαλών μεθόδων κατά την εκτέλεση της εργασίας είναι αναγκαία στοιχεία για την βελτίωση της ασφάλεια των εργαζομένων της επιχείρησης.