• Υφίσταται μηδενικό διαχειριστικό κόστος για τον τελικό αποδέκτη / τελικό ωφελούμενο, ανά φάκελο δανείου.

• Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός, δεν απαιτεί εξασφαλίσεις για την παροχή του δανείου. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα να τεθεί εγγυητής κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, σε όσες περιπτώσεις το επιθυμούν οι πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και ιδίως στις περιπτώσεις ηλικιωμένων, ανηλίκων, καθώς και πολιτών που στερούνται επαρκούς ατομικού εισοδήματος, όπως άνεργοι.

• Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4), πέντε (5) ή έξι (6) έτη, με καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας τόκων την 31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 65 του κανονισμού 13/03/2013, όπως κάθε φορά ισχύει και η επιδότηση επιτοκίου αφορά σε όλη τη διάρκεια του δανείου.

• Η τοκοχρεωλυτική απόσβεση του δανείου γίνεται από τον τελικό αποδέκτη / τελικό ωφελούμενο με μηνιαία συχνότητα πληρωμής δόσεων και σταθερό επιτόκιο καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.

• Παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη.

• Ο Δικαιούχος μπορεί να καταβάλλει τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό μετά την καταβολή της αντίστοιχης δόσης κεφαλαίου από τον τελικό αποδέκτη / τελικό Ωφελούμενο. Αν υπάρχει αδυναμία πληρωμής δόσης κεφαλαίου, ο Δικαιούχος μπορεί να καταβάλλει τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό για χρονικό διάστημα έως τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της πρώτης καθυστέρησης.

Ο τελικός αποδέκτης / τελικός Ωφελούμενος μπορεί να ζητήσει προκαταβολή σε ποσοστό 70% του αρχικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων. Στην περίπτωση που ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων είναι μικρότερος της προκαταβολής δανείου που έχει εκταμιευθεί απαιτείται η επιστροφή από τον τελικό αποδέκτη / τελικό ωφελούμενο του υπερβάλλοντος ποσού προκειμένου να είναι δυνατή η εκταμίευση των λοιπών κινήτρων του προγράμματος. Ο συμψηφισμός ποσού δανείου με ποσό επιχορήγησης δεν είναι επιτρεπτός.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο ενεργειακός στόχος της αίτησης που έχει τεθεί ή δεν υλοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης όπως ορίζονται στην απόφαση υπαγωγής δεν θα καταβάλλονται τα κίνητρα του προγράμματος. Στη δανειακή σύμβαση, καθορίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες που αφορούν στην επιστροφή του δανείου.

Δεν επιτρέπεται η μείωση, κράτηση ούτε μεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που να επιφέρει μείωση του ποσού της επιδότησης των τόκων. Αναφέρεται ρητά, ότι δεν είναι επιλέξιμο προς επιδότηση κάθε ποσό που αφορά προμήθειες, έξοδα, κλπ. Τα έξοδα εμβάσματος επιβαρύνουν τον Ωφελούμενο.

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και σχετικά με την παροχή του κινήτρου της επιδότησης του επιτοκίου των δανείων, οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί εξετάζουν και αξιολογούν τις αιτήσεις και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των πιθανών τελικών αποδεκτών / τελικών Ωφελούμενων και γίνεται ενημέρωση για την δυνατότητα λήψης του δανείου καθώς και το αντίστοιχο ύψος αυτού. Επιπλέον, δεσμεύονται να εφαρμόσουν τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς και τα κριτήρια πιστοδότησης που εφαρμόζονται τη δεδομένη χρονική στιγμή για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας.

ΔEITE AKOMA

 

Καλύπτουμε Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Σερρών, Ν. Κιλκίς, , Ν. Δράμας, Ν. Καβάλας, Ν. Χαλκιδικής

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος ΕΔΩ ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί μας