ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Αναλαμβάνουμε την τακτοποίηση των πολεοδομικών παραβάσεων του ακινήτου σας, εξασφαλίζοντας την νομιμότητά του με έρευνα του φακέλου της οικοδομικής άδειας ως κατασκευή και ως χρήση, πραγματοποιείτε αυτοψία και αποτύπωση για την δημιουργία αρχιτεκτονικών σχεδίων του πραγματικού ακινήτου, υποβάλλοντας έτσι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική φόρμα.

Τα βήματα τα οποία πρέπει ο ιδιοκτήτης ενός αυθαιρέτου να κάνει προκειμένου να νομιμοποιήσει την ιδιοκτησία του είναι:

1. Υπόβολή δήλωσης από μηχανικό, μετά από εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη, στο ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕΕ
2. Καταγραφή παραβάσεων και εισαγωγή στοιχείων ιδιοκτησίας και ιδιοκτητών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
3. Δήλωση τρόπου πληρωμής του προκύπτοντος προστίμου και έκδοση κωδικών πληρωμής παραβόλου από το σύστημα.
4. Πληρωμή παραβόλου που ισοδυναμεί με υπαγωγή στο νόμο και έκδοση κωδικών πληρωμής για τις επόμενες δόσεις.
5. Υποβολή από τον μηχανικό (εντός 6 μήνων από την ημερομηνία υπαγωγής) όλων των απαραίτητων σχεδίων και δικαιολογητικών.
6. Εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως βεβαίωση υπαγωγής στο νόμο (απαραίτητη για μεταβιβάσεις – δικαιοπραξίες)
7. Με την πληρωμή του 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση νομιμοποίησης.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΔΕ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΕΓΕΡΘΗΣΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 και ακίνητα που βρίσκονται:

1. Σε κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού
2. Εντός παρόδιας στοάς
3. Στη ζώνη ασφαλείας εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών, κοινοτικών οδών
4. Σε δημόσιο κτίσμα.
5. Σε δασική ή αναδασωτέα έκταση.
6. Στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας.
7. Σε αρχαιολογικό, ιστορικό, παραδοσιακό, διατηρητέο χώρο-περιοχή-κτίριο.
8. Σε ρέμα ή κρίσιμη παράκτια ζώνη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ Ν.4495/17

1) Όλες οι αυθαίρετες κατασκευές σε κατοικιές προ του 1975 με καταβολή παραβόλου 250 ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου.
2) Τα αυθαίρετα προ του 1983 με μεγάλη έκπτωση της τάξης του 85% επί του κανονικού προστίμου.
3) Όλες οι μικροπαραβάσεις σε ακίνητα που έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια
4) Υπάγονται στις διατάξεις του Νόμου και αναστέλλεται για 30 έτη η επιβολή κυρώσεων μετά την υπαγωγή, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ

Με την υπάγωγή στο νόμο και ανάλογα με το εμβαδό του ακινήτου προκύπτει ένα παράβολο το οποίο καταβάλεται εφάπαξ και μετά την πληρωμή του οποίου το αυθαίρετο ακίνητο ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης θεωρούνται οτι έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση. Το παράβολο αυτό καταβάλλεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, ως εξής:

α) ύψους 250 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τ.μ.,
β) ύψους 500 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 500 τ.μ.,
γ) ύψους 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 500 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ.,
δ) ύψους 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ.,
ε) ύψους 10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερα των 5000 τ.μ..
Το ανωτέρω παράβολο δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Ο υπολογισμός του ενιαίου ειδικού προστίμου γίνεται με βάση το εμβαδόν της αυθαίρετης κατασκευής, με βάση τιμή ζώνης στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών της 20.1.2016 και με βαση το χρόνο ολοκλήρωσής της.

1) Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, που αποδεδειγμένα προϋφίστανται της 1.1.1983, καταβάλλεται ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου,
2) Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από 1.1.1983 έως 1.1.1993 καταβάλλεται ποσοστό 60% του ενιαίου ειδικού προστίμου,
3) Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από 1.1.1993 έως 31.12.2003 καταβάλλεται ποσοστό 80% του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου εφαρμόζεται συντελεστής 0,30 για τους χώρους σε:

• υπόγειες στάθμες που δεν αποτελούν αυτοτελή χώρο, αλλά συνδέονται λειτουργικά με τον υπερκείμενο όροφο,
• εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) και σοφίτες που δεν αποτελούν ανεξάρτητο χώρο.

Στις υπόγειες στάθμες, που αποτελούν αυτοτελή χώρο, εφαρμόζεται συντελεστής 0,50.

Σε περίπτωση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης από βοηθητική χρήση σε βοηθητική και από κύρια σε κύρια, εντός νομίμου περιγράμματος κτιρίου, εφόσον ο προϋπολογισμός των εργασιών που έχουν εκτελεστεί δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ, καταβάλλεται παράβολο 250 ευρώ και δεν καταβάλλεται ειδικό πρόστιμο.

Για αυθαίρετες αλλαγές χρήσης από βοηθητική χρήση σε κύρια, εντός νομίμου περιγράμματος κτιρίου, υπολογίζεται η υπέρβαση συντελεστή δόμησης που προέκυψε λόγω της αυθαίρετης αλλαγής.

Η διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, αν έχει επιφέρει τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων υπάγεται στις διατάξεις του Νόμου και ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ το παράβολο των 250 ευρώ ανά όροφο, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη διαμερίσματος.

Για τη διαφορετική χωροθέτηση των υποχρεωτικά προβλεπόμενων από την οικοδομική άδεια θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων από αυτήν που προβλέπεται στα σχέδια της συμβολαιογραφικής δήλωσης του ν. 1221/1981, ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ το παράβολο των 250 ευρώ.

Σε περίπτωση διαφορετικής διαρρύθμισης διακεκριμένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, υφίσταται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου και ενιαίου ειδικού προστίμου, αλλά ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει το σχετικό φακέλου της άδειας για τη συντελεσθείσα αλλαγή διαρρύθμισης κατά τη σύνταξη της ταυτότητας κτιρίου.